V dnešním článku bych se rád pověnoval náročnějšímu tématu, který dle mého názoru není radno podceňovat. Právě naopak. Tím tématem je otázka vztahu etiky a náboženství (případkově také politiky a ekonomiky). Tento perichoretický vztah budu ilustrovat na projektu Světový étos a knize „Světový étos pro politiku a hospodářství“ od německého teologa Hanse Künga. Pojďme se vydat do eticko-religiózní končiny charakteristické svou naléhavostí a potřebou neustálé reflexe.

Hans Küng poprvé představil světu svůj projekt s již zmíněným názvem Světový étos v roce 1989 a silně se o něm začalo mluvit v roce 1993 po Küngově vystoupení v Chicagu na setkání představitelů všech náboženství. O co v tomto projektu jde? Küng je přesvědčen o tom, že ve všech světových náboženstvích se nachází totožné etické hodnoty a normy lidskosti. Na základě toho se může vytvořit eticko-náboženský celek, na němž se můžou shodnout všichni lidé, všech náboženství (i ateisté). Pokud se správně definují tyto univerzální hodnoty, otvírá se nám širší cesta k otevřenému dialogu s druhými, cizími, odlišnými. Samozřejmě toto utváření světového étosu vede také k utváření světového míru, který je sic pravděpodobně idealistickým konstruktem, ale zároveň je to jakýsi cíl, který bychom měli mít stále před sebou a snažit se k němu postupně přibližovat.

Nacházíme se v permanentním střetu kultur či po Huntingtonovsku, ve střetu civilizací. Tento střet však paradoxně nemá většinou konečnou podobu vítězství jednoho nad druhým a blažené budoucnosti. Spíše jde o destrukci nebo poškození všech zúčastněných stran. Hans Küng hledá ono porozumění druhým, jiným, které se zakládá na dialogu, nikoli na válečném střetu. Toto porozumění nazývá Světovým étosem.

Otázkou samozřejmě může být „Proč zrovna náboženství?“. V současné situaci často dehonestovaná součást světa. Jak jsem psal výše, Küng nachází něco velmi důležitého ve všech náboženských celcích. Mimo jiné je to poskytování odpovědí na existenciální otázky po smyslu člověka, světa a především záležitosti etiky (morálka, mravnost atd.). Důležitým poznatkem je, že Küng, jakožto zarytý praktikující křesťan ve svých knihách zvýrazňuje důležitost zbavení se fundamentalistického myšlení (nejen v islámu, ale i křesťanství, hinduismu a dalších náboženstvích) a s tím příbuzné odmítnutí nezvratného lpění na autoritě Bible a různých tradičních zákonech. Zároveň je tu další silný požadavek na to, aby se k jinému člověku s odlišným přesvědčením přistupovalo jako k lidské osobě a respektovalo se právo na odlišný názor, který se nemá nutně odsuzovat. Např. že Ježíš Kristus je jediná naděje všech životů a postava Buddhy postrádá opravdového významu. Takové myšlení vidí Küng jako chybné.

Nebude mír mezi civilizacemi bez míru mezi náboženstvími! A nebude mír mezi náboženstvími bez dialogu mezi náboženstvími!

Světový étos nesmíme chápat jako určitou ideologii či novou monokulturu. Jde spíše o konsensus nad jistým minimem humánních etických postojů a hodnot. Tento konsensus by pak mohli sdílet všichni věřící i nevěřící. Hans Küng stanovuje dva základní principy. 1. S každým člověkem je třeba zacházet lidsky. 2. Co chceš, aby se dělo tobě, dělej i jiným. K tomu poté připojuje 4 základní povinnosti člověka, a to:
1. Vytvářet kulturu nenásilí a úcty ke všemu živému
2. Vytvářet kulturu solidarity a spravedlivý hospodářský řád
3. Vytvářet kulturu tolerance a život ve věrohodnosti
4. Vytvářet kulturu rovnosti a partnerství muže a ženy

Je zřejmé, že to jsou ohromné teoretické celky, které se musí naplňovat jednotlivými praktickými činy, ale Küng zdůrazňuje, že tyto povinnosti musíme interiorizovat (zvnitřnit) a chápat je jako etický základ, ze kterého se má vycházet v samotném jednání. Navíc podotýká, že je důležité začít tyto hodnoty učit děti už od školy, a proto jsou součástí Světového étosu také vzdělávácí projekty, zaměřené na podporu a rozšíření těchto hodnot. Světový étos tedy má nejen teoretickou část, ale i tu praktickou.

Ve zkratce bych jen zmínil, jak se vůbec Světový étos vztahuje k politice a ekonomice. Küng uplatňuje v obou oblastech tzv. etiku odpovědnosti (smýšlení), tedy aby každý člověk reflektoval důsledky svého chování a zároveň, aby se jeho odpovědnost nevztahovala pouze na jeho osobu, ale také na celý svět – zvířata, přírodu, potomstvo a tak dále. V ekonomice vidí Küng řešení v globálním tržním hospodářství, zaštitované sociálními, humánními a ekologickými cíli. Jsem si vědom toho, že to zní dosti abstraktně, ale pokud budete mít zájem dozvědět se více, v Küngově knize je to obšírněji rozepsáno.

Demokracie nemůže přežít bez koalice věřících a nevěřících ve vzájemném respektu.

Na závěr je důležité poznamenat, že etická hlediska nesmí být odsouvány a zapomínány, jelikož etika je to, co stojí za vším (politikou, právem či ekonomikou). Model Světového étosu může působit v kontextu současných problémů idealisticky až naivně, zároveň má určitě několik slabších bodů, ale Küng si uvědomuje, že více věcí lidí spojuje než-li rozděluje. Na tom také svůj projekt staví.
Věřím, že Küngův příspěvek k zlepšování fungování světa nám může být inspirací a motivací zlepšovat svět kolem nás podobně. Na první místo staví důstojnost člověka, která je nosným pilířem demokratické společnosti. A že jsou jeho snahy moc idealistické? Myslím, že ideály jsou to, co potřebujeme k tomu, abychom se posouvali dál pozitivním směrem. No co by to byl za svět, kde by žili jen samí realisté.

Na závěr ještě jednou doporučuji knihu, která celý jeho projekt popisuje – Světový étos pro politiku a hospodářství.

Kniha – Světový étos pro politiku a hospodářství, Vyšehrad, 2000
http://protestant.evangnet.cz/svetovy-etos-v-praxi
http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/hans-kung-svetovy-etos-ako-zaklad-svetovej-spolocnosti
https://legacy.blisty.cz/art/29436.html
https://www.getsemany.cz/node/265
http://cdn3.spiegel.de/images/image-551536-galleryV9-xnfv-551536.jpg
http://pulitzercenter.org/sites/pulitzercenter.org/files/DSCN05561.jpg
http://www.weltethos.at/iweo/wp-content/uploads/2015/10/Haende_Globus.jpg
http://www.karpatskylovec.sk/fotky36789/fotos/_vyr_3526Hans-Kung-Svetovy-etos-pro-politiku-a-hospodarstvi.jpg

Inzerce